2009-05-08 23:14 #0 av: kerstinjo

I vissa fall kan du få ersättning från staten, så kallad brottsskadeersättning. Det gäller: 1.Om gärningspersonen inte kan betala skadestånd. 2. Om man inte vet vem som begått brottet mot dig. 3.Om du inte har någon försäkring som täcker skadan.

Polisanmälan - en förutsättning för brottsskadeersättning

En förutsättning för att kunna få brottsskadeersättning är att brottet måste vara polisanmält.

En annan av förutsättningarna är att du inte ska kunna få ersättning för skadan från någon annan, t ex gärningsmannen eller ditt försäkringsbolag.

img_brb.jpg

Försäkringsersättning

Om den dömde gärningsmannen inte kan betala skadeståndet eller i de fall gärningsmannen förblir okänd därför att polisens utredning inte ger resultat eller därför att bevisningen inte räcker till för att fälla en av flera misstänkta ska du vända dig till ditt försäkringsbolag.

De flesta människor har någon typ av försäkring som ersätter skador vid brott. Din hemförsäkring ger ersättning vid stöld och normalt också vid överfall, vilket innebär att även personskador ersätts.

Med personskador menas såväl kroppsliga som psykiska skador. Många människor har dessutom kollektiva eller individuella olycksfallsförsäkringar som kan ge ersättning vid personskada.

Kolla med din fackförening och arbetsgivare! Ditt försäkringsbolag kan också lämna information. Det är viktigt att du så snart som möjligt efter brottet anmäler skadan till ditt försäkringsbolag!

Möjligheten till brottsskadeersättning

Om det visar sig att din försäkring inte täcker skadan helt kan Du i många fall få ersättning från staten. Sådan ersättning kallas brottsskadeersättning. Det är i första hand personskador som ersätts. Det finns också möjligheter att få ersättning vid sakskador eller s k rena förmögenhetsskador, men dessa möjligheter är begränsade.

Bestämmelserna om brottsskadeersättning finns samlade i brottsskadelagen.

0200logga.jpg

Ansökan om brottsskadeersättning

Du ansöker om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten. En sådan ansökan måste i princip ha kommit in till myndigheten inom två år från brottet eller från det att det rättsliga förfarandet har avslutats.

Myndighetens beslut i ett brottsskadeärende kan inte överklagas. Däremot kan myndigheten ta upp ett beslut till omprövning antingen på begäran av sökanden eller på eget initiativ.

För att få reda på hur du skall göra för att ansöka om brottsskadeersättning kan Du vända dig till Brottsoffermyndigheten, polisen, åklagaren, brottsofferjouren eller kvinnojouren.

Källa; http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Har du någon gång varit tvungen att söka hjälp via  brottsskadeersättning?

Berätta gärna hur det har gått.