2009-05-08 11:01 #0 av: kerstinjo

Brottsofferfonden har sedan den inrättades 1994 beviljat medel till en stor mängd olika projekt. De beviljade projekten är allt ifrån fleråriga forskningsprojekt till att trycka upp visitkort, filmer, böcker, utbildningar av ideellt verksamma eller allmänhet – variationerna är många.

Ur Brottsofferfonden kan man söka medel till brottsofferinriktade projekt och verksamheter.

Fonden finansieras huvudsakligen av lagöverträdare genom en särskild avgift på 500 kr, som varje dömd person ska betala om brottet kan straffas med fängelse.

Vilka kan söka medel ur fonden? Medel kan beviljas forskare, ideella organisationer, verksamheter i privat regi och verksamheter i offentlig regi.


Stöd till brottsofferinriktad verksamhet Att bli utsatt för ett brott är många gånger en omskakande upplevelse som den drabbade bär med sig under lång tid.

Ett brott kan medföra såväl fysiska och psykiska skador som ekonomiska förluster. Att brottsoffer får det stöd och den hjälp de behöver är av avgörande betydelse för att de ska kunna lämna händelsen bakom sig.

Syftet med Brottsofferfonden är att ge ekonomiskt stöd till olika former av brottsofferinriktad verksamhet som kan spänna från enklare informations- och utbildningsinsatser till omfattande forskningsprojekt.

Den bärande tanken är att förbättra situationen för brottsoffer i allmänhet genom ökad kunskap och förståelse.

För att medel ska kunna beviljas till projekt måste den planerade verksamheten ha ett tydligt brottsofferperspektiv.

Den övergripande målsättningen ska vara att uppmärksamma och öka kunskapen om brottsofferfrågor eller att förbättra bemötande, omhändertagande och/eller behandling av brottsoffer.

Källa; http://www.brottsoffermyndigheten.se/